ทีม งานเจ้าหน้าที่
และ
อาสามัคร
พร้อม ช่วยเหลือ
เด็กในประเทศไทย

มูลนิธิสายเด็ก 1387 (Childline Thailand Foundation)
ให้บริการสายด่วนช่วยเหลือเด็ก
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
ด้วยเบอร์ที่สามารถจดจำได้ง่ายคือ 1387

about_us2

"เราเชื่อว่าเด็กๆ ควรมีสิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

วิสัยทัศน์

เด็กทุกคนควรได้รับสิทธิบริการด้านสุขภาพมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

พันธกิจ

เพื่อให้เด็ก ๆได้เข้าถึงสิทธิบริการด้านสุขภาพมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตามที่รัฐบาลได้ให้สัตยาบัน ต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก

ค่านิยม

ทำงานคุ้มครองเด็กด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บนความเท่าเทียมเสมอภาค