นโยบายความปลอดภัยของเด็ก

เราจะนึกถึงความปลอดภัยของเด็ก ๆ เป็นอันดับแรก โดยเอกสารเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเด็ก ๆ และพร้อมรับผิดชอบในฐานะองค์กร

นโยบายรักษาความปลอดภัยของเด็ก (อังกฤษ En/ ไทย Th)

จรรยาบรรณ

แผนภูมิองค์กร

แผนภูมินี้จะแสดงโครงสร้างของมูลนิธิ Childline Thailand

โครงสร้างองค์กรสายเด็ก1387 Childline Thailand Foundation

CTF