ดร.ธาริษา photo

ดร.ธาริษา วัฒนเกส

ประธานกรรมการ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2549 -2553

“Been So Long” London Film Festival screening

ดร. อานันทินี กฤษนันท์

รองประธานกรรมการ

BAFTA winning Director and Writer

headshot

นายนาฟีส อาหมัด

กรรมการ

รองประธานอาวุโส Asia Project Strategy and Development.

Bill-Crews

บาทหลวงบิล คราวส์

ผู้ร่วมก่อตั้งเดอะฮับสายเด็ก

Australian Christian minister of the Uniting Church

Board committee 2

นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ

กรรมการ

อดีตผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี

Nudang 2

นางทิพยนิภา สมะลาภา

กรรมการและเหรัญญิก

ผู้ก่อตั้งจิตต์อาทรวิสาหกิจเพื่อสังคม

David Boehm

นายเดวิด บูม

ผู้ร่วมก่อตั้งเดอะฮับสายเด็ก

Philanthropist

Ilya

นายอิลยา สมิร์นอฟ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387