แผนกสื่อสาร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย
งานรณรงค์ผลักดันนโยบาย

อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCRC)

การให้ความช่วยเหลือโดยการเป็นตัวแทนทางกฎหมายของมูลนิธิสายเด็ก เป็นไปตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก (UNCRC)

This comprehensive document stipulates all of the intrinsic freedoms that should be granted to children, independent of their abilities, physical appearance, background or spiritual beliefs. The Thai Government signed the CRC in 1992. It took a number of years following the ratification for necessary action to be taken in Thailand but a very important piece of legislation materialized based on the CRC – The Child Protection Act of 2003. Since then it has formed the foundation for building a whole new system and standard for child protection in Thailand.

มูลนิธิสายเด็ก 1387 รณรงค์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ งานส่วนหนึ่งของเราคือการให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม เราทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อสร้างความสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

งานรณรงค์ผลักดันนโยบาย

วีดีโอ