คุณเป็นคนหนึ่ง
ที่มีจิตอาสา
สามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

หากท่านสนใจในการช่วยเหลือสังคม
มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง
มีความกระตือรือร้น
คุณเป็นอาสสมัครที่ทางมูลนิธิฯ ต้องการ
ร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ เดอะฮับ และ มูลนิธิสายเด็ก 1387

volunteer2

อาสาสมัครต้องทำอะไรบ้าง

มูลนิธิฯ ต้องการอาสาสมัคร ที่เป็นแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ช่างตัดผม นักสังคมสงเคราะห์ ครู หรือผู้สร้างความบันเทิงแก่เด็ก ๆ ฯลฯ อาสาสมัครสามารถให้ความช่วยเหลือตามเวลาที่ท่านสะดวกเพื่อร่วมกันเติมเต็มประสบการณ์ของเด็กๆ ทางมูลนิธิฯ ขอน้อมรับความมีจิตอาสาของทุกท่าน และขอบคุณอย่างยิ่ง ในความรู้ความสามารถที่นำมาแบ่งปันช่วยเหลือเด็ก ๆ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

วัตถุประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนและความปลอดภัยของเด็ก ๆ ขอให้ผู้ที่สนใจ

1. อาสาสมัครจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

2. . แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และอนุญาตให้ทางมูลนิธิฯ ทำสำเนาเก็บไว้

3. อนุญาตให้ทางมูลนิธิฯ ถ่ายภาพและใช้ภาพถ่ายในการประชาสัมพันธ์

4. อ่าน รับทราบ ทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็กในโครงการฯ

ทำได้ตั้งแต่ช่วยเราในคาบวิชา เล่นเกม ให้ความบันเทิงแก่เด็ก ๆ และเสิร์ฟอาหาร การสละเวลาให้ความช่วยเหลือของท่านเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ทำให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้ในบริการต่าง ๆ ที่เราให้และแก่ชีวิตของเด็กทั้งหลาย

หมายเหตุ: มูลนิธิสายเด็ก 1387 และ เดอะฮับ ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองเด็กของ Save the Children’s (UK) และ UNICEF เรายึดถือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็กอย่างเคร่งครัดภายในโครงการฯ และทำการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครทุกคนก่อนรับเข้าเป็นพนักงานและอาสาสมัคร