ช่วยเหลือเด็ก
ในเรื่องของ
"เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม"

เด็กไทยทุกคนมีสิทธิเข้ารับการศึกษาตามกำหนดภาคบังคับของรัฐ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังมีเด็กที่อยู่ในช่วงวัยมัธยมศึกษาถึงร้อยละ 14 ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ส่วนใหญ่คือเด็กที่มีฐานะยากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กพิการ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเมื่อได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเ มูลนิธิสายเด็ก 1387 พร้อมทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มั่นใจว่าเด็กได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและเหมาะสม

education

มูลนิธิสายเด็ก ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับครอบครัว โรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนของในประเทศไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเป็นภาคบังคับไปจนกระทั่งอายุ 15 ปี สำหรับเด็กไทยทุกคนทั่วประเทศ แม้ว่ากฎหมายนี้ต้องการใช้สำหรับเด็กไทยเท่านั้น มูลนิธิสายเด็ก1387 ก็ได้ดำเนินการเพื่อให้เด็กจำนวนมากที่ไม่มีบัตรประจำตัวได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งแสดงถึงความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการที่ยอมให้เด็กได้รับการศึกษาขณะเดียวกันก็หวังว่าจะได้รับบัตรประจำตัวคนไทยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคมไทยในอนาคต

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวและโรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับกรณีที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษเช่น เด็กที่ต้องการย้ายโรงเรียนตามพ่อแม่ที่ไปทำงานที่จังหวัดอื่น เด็กที่ติดเชื้อ HIV เด็กพิการ เด็กที่ถูกกระทำทารุณ และเด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่มีเอกสารประจำตัว เหล่านี้เป็นจุดที่ มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะเข้ามาเติมช่องว่างระหว่างครอบครัวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นจุดเชื่อมต่อที่หายไปเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่