มูลนิธิสายเด็ก 1387

เด็กทุกคนมีสิทธิ

มูลนิธิสายเด็ก1387เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปี

มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Childline Thailand also manages The Hub, a centre in Bangkok which offers vital support to homeless youths living on the streets.

Facebook Page

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

กว่าร้อยประเทศทั่วโลกมี 'Childlines' ของตน และอีกหลายประเทศกำลังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้น สายด่วนช่วยเหลือเด็กทั่วโลกได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยการให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนทางอารมณ์ในทันที

Links

Latest Posts

Childline Statistics

มาดูกันว่าในปี 2566 ที่ผ่านมามีเด็กกี่คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆ สายเด็ก 1387 และ ศูนย์เดอะฮับ