#Hub Update

  • by user
  • March 11, 2024
Hub Update วันนี้
กับการตรวจสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ณ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลตากใบ 🏩
🙋‍♀️ทางพี่ๆ สายเด็กได้นำน้องๆ ไปตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ และเพื่อใช้เอกสารทางการแพทย์ประกอบการสมัครงานในอนาคตของน้องๆ ผลสรุปว่า น้องๆ มีสุขภาพที่แข็งแรงดี พร้อมกับทุกกิจกรรมเลยค่ะ 💪
 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *