Google form_Head2

MY PLANET - MY RIGHTS! Recognize children’s right to a healthy environment!

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ขณะนี้สิ่งแวดล้อมกำลังถูกทำลาย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สัตว์สูญพันธ์ุ ขยะพลาสติก รวมทั้งมลพิษทางน้ำและอากาศ เด็ก ๆ อาจจะต้องเผชิญกับภัยอันตรายเหล่านี้จนถึงขั้นเสียชีวิต!

○ มีเด็ก 1.7 ล้านคนเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบในทุก ๆ ปี สาเหตุเพราะเขาดื่มน้ำที่มีสารปนเปื้อนและสูดดมอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษ

○ เด็ก 800 ล้านคน ได้รับสารปนเปื้อนโดยเฉพาะ สารตะกั่ว จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

○ เด็ก 160 ล้านคน ถูกภัยแล้งทำลายชีวิต ต้องอดอยาก มีภาวะขาดสารอาหาร

○ บ้านของเด็กมากกว่า 500 หลัง ตกอยู่ในวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่

การทำลายสิ่งแวดล้อมเท่ากับทำลายชีวิตเด็ก ทำลายความหวังของเด็กที่จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กต้องลุกฮือ ลงถนนเพื่อเรียกร้องสิทธิ สร้างนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

ถึงเวลาที่ทุกคนต้องฟังเสียงของเด็ก ๆ อย่างจริงจังแล้ว!

เราต้องการสิทธิที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานที่กำหนดให้รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปกป้องเด็ก ๆ จากวิกฤตสิ่งแวดล้อม ต้องทำให้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากเด็ก ๆ ได้รับผลกระทบทางลบจากการทำลายสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม จึงต้องเพิ่มอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในประเด็น เด็กทั่วโลกสามารถเรียกร้องสิทธิของตนในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ทั่วโลก MY PLANET - MY RIGHTS
เราขออุทธรณ์อย่างเร่งด่วนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้

 

1. ถึงเลขาธิการสหประชาชาติ:
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ!

2. ถึงคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก:
พัฒนาพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและบังคับใช้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่อบริบทสิ่งแวดล้อม!

3. ถึงรัฐบาลของทุกประเทศ:
โหวตให้การรับรองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพที่สหประชาชาติ และนำไปปฏิบัติในนโยบายระดับชาติของคุณ!